page_banner

उत्पादन

उत्पाद विवरण

उत्पाद ट्यागहरू

औषधि मध्यवर्ती एनटी

एपीआई को लागी CAS NO।
नेभिरपाइन १336277--46-०
4198-90-7
105812-81-5
Paroxetine 109887-53-8
00 66००-40०-
पेरिन्डोप्रिल 8 8 15१-20-२०
80875-98-5
82834-12-6
149809-43-8
पोसाकोनाजोल 184177-83-1
1759-53-1
प्रसगुरेल 150322-73-9
२०4२०5-33-।
115473-15-9
23 23२2340०-99-
181289-15-6
Pregabalin १०3055-7373-
रासाजिलिन मेसिलेट 70146-15-5
161596-47-0
Rivaroxaban 6 446२ -0 -०8-
१888383-२०
रोपिवाकेन 147118-36-3
रोसुवास्टाटिन 147118-37-4
289042-12-2
355806-00-7
139893-43-9
सिम्वास्टाटिन 486460-00-8
सीतागलिप्टिन 64 486460०-२१-।
769195-26-8
7070०-63-3-
Sofalcone 25333-42-0
सोलिफेनासिन सुकिनेट 43२43437-96-7
22990-19-8
११88886464-7575-8
1032452-86-0
ट्याग्रिसो 1075705-01-9
142-25-6
१47 1404747-२8-०।
टेनोफोभिर 6१6१18-90०-
-2 73-२4-
5२5२-2-२9-
टिलोरोन १848416१16--35-।
उत्पाद नाम एलियास आणविक फार्मूला आणविक वजन PSA LogP MDL नम्बर उपस्थिति र शारीरिक स्थिति घनत्व उमाल्ने बिन्दु पग्लिने बिन्दु फ्ल्याश पोइन्ट अपवर्तनी सूचकांक बाफ प्रेशर HS कोड
२-क्लोरो-एन- (२-क्लोरो---मेथाइलपायरिडिन---yl) निकोटीनामाइड २-क्लोरो- N- (२-chloro-4-methyl-3-pyridinyl) -3-pyridinecarboxamide; C12H9Cl2N3O २2२.१२। .8 54..88 4.4१1१ MFCD09031256 फिक्का पहेंलो ठोस १.44447 g / सेमी। 9 369.84ºººC मा 6060० एमएमएचजी 189-191ºC १77..4ººC १.65656 २mm डिग्री सेल्सियस मा ०mmHg 2933399090
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile --हाइड्रोक्सी 3,, 3,-डाइमेथाइलबेन्जोनिट्रिल;--साइनो-२,6-डाइमेटिफेनोल; २,6-डायमेथाइल---साइनोफेनोल; C9H9NO १77.१74। .0 44.०२ १.8806868 MFCD00221716 हल्का खैरो क्रिस्टल १.१13 g / सेमी। 10१०.ººC मा 6060० एमएमएचजी 123-125ºC १1१.ºº से १. .63 2926909090
(S एस, R आर) -4- (--फ्लोरोफेनिल) -3-हाइड्रोक्सामिथाइल-१-मेथिलिपेरिडिन (S एस, R आर) -4- (--फ्लोरोफेनिल) -१-मेथाइल---पाइपेरिडिनेमेथेनोल; (S एस, R आर) -4- (′--फ्लोरोफेनिल) -3-हाइड्रोक्सामिथाइल-१-मेथिलिपेपरिडिन; (S एस, R आर) -4- (--फ्लोरोफेनिल) -3-हाइड्रोक्सामिथाइल -१-मेथिल्पिपेरिडिन; C13H18FNO २२3.२87 २.4..47 १.79 12 १२ MFCD06658161 सेतो देखि हल्का पहेंलो क्रिस्टल पाउडर 1.092g / सेमी 3 300.3 300C 760mmHg मा -10 º -१०१ºC १55.ººC 1.518 २000 डिग्री सेल्सियस मा ००००50०4mmHg 2933399090
- (--फ्लोरोफेनिल) -3-हाइड्रोक्सीमेथाइल-१-मिथाइल-पाइपरिडिन ((R आर, S एस) -रेल-- (--फ्लोरोफेनिल) -१-मेथिलिपिपेरिडिन---यिल) मेथेनोल; - (--फ्लोरोफेनिल) -3-हाइड्रोक्सामिथाइल-१-मिथाइल-पिपेरिडिन; र्याक-ट्रान्स प्यारोक्सोल; C13H18FNO २२3.२87 २.4..47 १.79 12 १२ 1.092g / सेमी 3 300.3 300C 760mmHg मा 100ºC 1.518 २.° डिग्री सेल्सियस मा ०.००१ एमएमएचजी
(२ एस) -२-aminopentanoic एसिड h-nva-oh; नोरभालिन; L-Norvaline; २-AMINO-PENTANOIC एसिड; L-2-Aminovaleric एसिड; L-norVal-OH; L-2-aminopentanoic एसिड; C5H11NO2 ११7.१46। .3 63..3२ ०.89 87 87 MFCD00064421 सेतो फ्लेक्स 1.067g / सेमी 3 २२ººC 300ºC 88.6ºC 29224995
(S) -इन्डोलाइन-२-कार्बोक्सिलिक एसिड (२ एस) -२,3-डायहाइड्रो -१ एच-इन्डोल-२-कार्बोक्सिलिक एसिड; C9H9NO2 १33.7373। .3 .3। .3 १.4545 .8 MFCD00070578 सेतो देखि हल्का पहेंलो क्रिस्टल पाउडर १.२286g / सेमी। ºº०ºC मा 6060० एमएमएचजी १ººº सी (डिसे।) १33.ºº से 1.598 2933990090
(S) - (-) - इंडोलाइन-२-कार्बोक्सीयल एसिड
N - [(S) -Ethoxycarbonyl-1-Butyl] - (S) -Alanine (२ एस) -२ - [[(२ एस) -१-ईथोक्सी -१-ऑक्सोपेन्टन-२-यिल] अमीनो] प्रोपोनोइक एसिड; C10H19NO4 २१7.२62२ .6 75..63 १.१18१18 सेतो वा पहेंलो क्रिस्टलीय पाउडर ०.79। G / सेमी। 4२4.०8१ºC मा 6060० एमएमएचजी १55-१º०C 149.799ºC १.461१ 2922509090
[(S एस, R आर) -5- (२,4-डिफ्लुरोफेनिल) -5- (१,२,4-ट्राइजोल-१-येलमेथिल) ऑक्सोलन---यिल] मिथाइल--मिथाइलबेन्जेनेसल्फोनेट 6-Methoxyaromadendrin 3-O- एसीटेट; C21H21F2N3O4S 9 44 .4। .71 .6 १.।। 28.२283 १.4 8०8.१º सी मा 6060० एमएमएचजी 321.6ºC १.6१। 85 .8585E-१mmmmHg २E डिग्री सेल्सियस मा
२ - [(१ एस, २ एस) -१-एथिल-२-बेजाइलोक्साइप्रोपाइल] -२,4-डायहाइड्रो-- [- [- (--हाइड्रोक्सिफेनिल) -१-पाइपराजाइनल] फिनाइल] - H एच -१२) ,--Triazol-3-one, पोसाकोनाजोल साइड चेन; C30H35N5O3 3१3.3131१ । 75.76 75.75262626 खरानी ठोस १.२२ 5 685..35१ºC मा 6060० एमएमएचजी 8 368.२º .C १.6363२
साइक्लोप्रोपेनेकार्बोक्सिलिक एसिड RARECHEM अल बो 0005; CYCLOPROPYLMETHANOIC एसिड; CYCLOPROPANE CARBOYLIC एसिड; Carboxycyclopropane; cyclopropanecarboxylic; Cyclopropanecarboxylicacid; Cyclopropanecarboxyl; सीपीसी-एसिड; Cyclopropyl फर्मिकएसिड; Cyclopropylcarboxylic एसिड; cyclopropanecarboxyllic एसिड; Cyclopropionic एसिड; Cyclopropanecarboxylic एसिड; C4H6O2 .0 86.०89 2 २ .3 37. ०..48१ MFCD00001287 स्पष्ट तरल १.8585 १2२-१ººC १º-१ººC 71ºC १.43437-१.3939 २62 डिग्री सेल्सियस मा 0.362mmHg 29162000
साइक्लोप्रोपाइल-२-फ्लोरो बेंजिल केटोन साइक्लोप्रोपाइल २-फ्लोरोबेंझिलकेटोन; साइक्लोप्रोपाइल २-फ्लोरोबेंजाइल केटोन; १-साइक्लोप्रोपाइल-२- (२-फ्लोरोफेनिल) इथेनोन; C11H11FO १88.२०। १.0.०7 २.343473 MFCD10687164 फिक्का पहेंलो तेल १.१ 2 २ g / सेमी। २33.ºº सेन्टि60 मा mm mm० एमएमएचजी १०7.ºº से 1.549 २18 डिग्री सेन्टिग्रेडमा ०.११mm एमएमएचजी 2914700090
२-ब्रोमो-१-साइक्लोप्रोपाइल-२- (२-फ्लोरोफेनिल) इथेनोन ETH032; FC1324; C11H10BrFO २77.०99। १.0.०7 2.२40०8 1.574 g / सेमी 3 २ 3 .0.०१२ºC मा 6060० एमएमएचजी १1१.०० ºC 1.592 २.° डिग्री सेल्सियस मा ०.००२mmHg
२ एच, H एच, H एच, H एच, H एच, AH एएच-थियानो [2,२-सी] पाइरिडिन-२-एक हाइड्रोक्लोराइड ,,6,7,7 ए-टेट्राहाइड्रो-H एच-थियानो [2,२-सी] पाइरिडिन-२-वन, हाइड्रोक्लोराइड; ,,6,7,7 ए-टेट्राहाइड्रोथिएनो [2,२-सी] पाइरिडिन -२ (H एच) - एक हाइड्रोक्लोराइड C7H9NOS.HCl १ 1 १.7878। .4 54.। १.678989 MFCD11111130 क्रीम ठोस 4 364.ººC मा 6060० एमएमएचजी २१००ºC 174.1ºC  2934999090
,,6,7,7 ए-टेट्राहाइड्रो-H एच-थियानो [2,२-सी] पाइरिडिन-२-एक,--मेथिलबेन्जेनेसल्फोनिक एसिड ,,6,7,7 ए-टेट्राहाइड्रो-H एच-थियानो [3,,२-सी] -पीराइडिन-२-एक टोल्युइन-4-सल्फोनेट; ,,6,7,7 ए-टेट्राहाइड्रो-4 एच-थियानो [2,२- c] -pyridin-२-एक p-toluenesulfonate; ,,6,7,7a-tetrahydro-4H-tieno [2,२-c] pyridine-२-on toluene-4-sulfate; ,,6,7,7a -टेराहाइड्रो-H एच-टिएनो [2,२-सी] -पीराइडिन-२-एक टोल्युइन---सल्फोनेट; ,,6,7,7 ए-टेट्राहाइड्रोथिएनो [3,,२-सी] पाइरिडिन -२ (H एच) -अन 4 -मिथाइलबेन्जेनेसल्फोनेट; २-ऑक्सो-२,4,5,6,7,7 ए-हेक्साइड्रोइडियानो [2,२-सी] पाइरिडिन-पी-टोल्युएनेसल्फोनेट; ,,6,7,7 ए-टेट्राहाइड्रो-थियानो- [2,२-7 c] -pyridin-2 (4H) -one p-toluenesulfonate; C7H9NOS.C7H8O3S 7२7. .१ ११7.१5 19.१ 9। MFCD12407185 3 33.१º सी मा 6060० एमएमएचजी 2१२.ººC 2934999090
- (२-एमिनो-२-ऑक्सोएथाइल) -5-methylhexanoic एसिड --Iso-butyl-glutaric acid monoamide; 3-carbamoylmethyl-5-methyl-hexanoic acid; 3-Carbamoymethyl-5 methylhexanoicacid; 3- (carbamoylmethyl) -5-methylhexanoic acid; C9H17NO3 १77.२36 .3०.9 १.69 91 91 MFCD17676409 १.१1१ जी / सेमी। 1०१.º डिग्री सेन्टिग्रेड 6060० एमएमएचजी 106-108ºC 196.9ºC १.475। २.° डिग्री सेल्सियसमा १.39 E EE 07mmHg 2924199090
(आर) -२,3-डिहाइड्रो -१ एच -इन्डेन-१-अमाइन हाइड्रोक्लोराइड (आर) - (-) - १-एमिनोइन्डनेहाइड्रोक्लोराइड; (१ आर) -२,3-डिहाइड्रो -१ एच-इन्डेन-१-अमाइन, हाइड्रोक्लोराइड; (आर) -२,3-डिहाइड्रो -१ एच-इन्डेन-१-अमाइन हाइड्रोक्लोराइड ; C9H11N.HCl १9 .6 .55१ २.0.०२ 13.१4949 MFCD11100854 सेतो देखि हल्का पहेलो पाउडर २2२-२ººC 2921499090
१-एमिनोइन्डन हाइड्रोक्लोराइड २,3-डिहाइड्रो -१ एच-इन्डेन-१-अमाइन, हाइड्रोक्लोराइड; C9H11N.HCl १9 .6 .55१ २.0.०२ 13.१4949 MFCD00003799 1.056 g / सेमी 3 २२ººC मा 6060० एमएमएचजी 206-210ºC º º। .ºC 2921499090
(S) - (+) - GLYCIDYL PHTHALIMIDE (S) -N- (२,3-Epoxypropyl) phthalimide; (S) - (+) - N- (२,3-Epoxypropyl) phthalimide; (S) -N-Glycidylphthalimide; (S) -2- (Oxiran -२-ylmethyl) isoindoline-1,3-dione; २ - [[(2S) -oxiran-2-yl] methyl] isoindole-1,3-dione; (S) - (+) - Glycidyl Phthalimide; C11H9NO3 २०3.१ 4 49.91 ०..6१ 3 MFCD04973350 १.44446g / सेमी। 7 347.ººC मा 760० एमएमएचजी १०२ºC १33.ºº से 25 ° C मा 5.38E-05mmHg 2934999090
(S) -2 - ((२-Oxo-3- (4- (3-oxomorpholino) phenyl) oxazolidin-5-yl) methyl) isoindoline-1,3-dione - [- - [(S एस) -5-फाथालिमिडोमिथाइल-२-ऑक्सो---ओक्जाजोलिडिनिल] फिनाइल] -3-मोर्फोलिन; C22H19N3O6 1२१.40०3 .4 .4। .6 १.7391 91 १ सेतो ठोस १.466 g g / सेमी। 2०२.ºººCC मा 6060० एमएमएचजी 378.92ºC १.65658
N- (२,6-Dimethylphenl) -२-Piperidine Carboxamide मेपिवाकेन अशुद्धता बी; डेस्ब्युटिलिबुपाइवाकेन; (आरएस) -एन- (२,6-डिमेथिलफेनिल) पाइपेरिडिन-२-कारबक्समाइड, डेस्ब्युटेलबुपावाकाईन; २ ',''-पाइपोलकोक्लिसाइड; N- (२.6-डिमेथिलफेनिल) पाइपेरिडिने-२ -बाक्स N- (२ ',''-Dimethylphenyl) -2-piperidinecarboxamide; N-Desbutel Bupivacaine; (RS) -N- (२,6-Dimethylphenyl) piperidine-२-carboxamide; C14H20N2O 232.321 .1१.१3 २.78588 MFCD01701244 अफ-सेतोबाट हल्का पहेलो पाउडर ०.878787 g / सेमी। 2 2२.ººC मा 6060० एमएमएचजी ११4-११ººC 149ºC 1.567 २.31१E-06mmHg २° डिग्री सेल्सियस मा 2933399090
- (--फ्लोरोफेनिल) -6-isopropyl-२ - [(N-methyl-N-methylsufonyl) अमीनो] pyrimidine-5-yl-methanol एन- [- (--फ्लोरोफेनिल) -5-हाइड्रोक्सामिथाइल---isopropylpyrimidin-२-yl] -N-methylmethanesulponamide; 4- (4- फ्लोरोफेनिल) -6-isopropyl-2 - [(N-methyl-n- मेथिल्सल्फोनिल) एमिनो] पाइरामिडाइन---यिल-मेथानोल; C16H20FN3O3S 3 353.12१२ । १. .77 3.375 MFCD08063917 सेतो वा अफ-व्हाइट पाउडर १.3१ g g / सेमी। 8 538.२ººC मा 6060० एमएमएचजी 1.579 २mm डिग्री सेल्सियस मा ०mmHg 2935009090
एन- [- (--फ्लोरोफेनिल) -5-फोर्माइल-6- (१-मेथाइलिथिल) -२-पायरीमिडिनिल] -N-methyl-mehanesulphonamide - (--फ्लोरोफेनिल) -6-isopropyl-2- (N-methyl-N-methylsulphonylamino) pyrmidine-5-carboxaldehyde; 4- (4-फ्लोरोफेनिल) -6-isopropyl-2- (N-methyl-N- methanesulponylamino) -5-pyrimidinecarboxboxdedede; 4- (4-Fluorophenyl) -6-isopropyl-2 - [(N-methyl-N-methylsulfonyl) amino] pyrimidinyl-5-yl-formyl; C16H18FN3O3S 1 35१.9 6 .6 88.1१ 69.69 5 2२ MFCD08458342 १.32२ g / सेमी। 6 536..5 º ºC मा 6060० एमएमएचजी २88.º२ºC १.75 २mm डिग्री सेल्सियस मा ०mmHg 2935009090
tert-Butyl 6 - [(1E) -2- [4- (4-फ्लोरोफेनिल) -6- (1-methylethyl) -2- [methyl (methylsulponyl) अमीनो] -5-pyrimidinyl] इथेनिल] -2,2- dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate रोसुवास्टाटिन मध्यवर्ती आर -२; रोसुवास्टाटिन क्याल्सियम इन्टरमिडेट आर -२; आर -१ इन्टरमेडिएट; रोसुवास्टाटिन एसिटोनाइड टी-बटाइल एस्टर; C29H40FN3O6S 577.708 ११6.। .5..53737 सेतो वा अफ-व्हाइट पाउडर १.२१ जी /। 7373.3..3ºººC मा 6060० एमएमएचजी 1 36१.०२ººC १.45 २mm डिग्री सेल्सियस मा ०mmHg
tert-Butyl rosuvastatin रोसुवास्टाटिन क्याल्सिअम इन्टरमेडिएट आर-3; रोसुवास्टाटिन मध्यवर्ती आर-3; रोसुवास्टाटिन टर्ट-बुटेल एस्टर; टर्ट-बुटेल रोसुवास्टा; जेडडी 8; रोसुवास्टाटिन टी-बुटेल एस्टर; C26H36FN3O6S 7 537. .44। १88.। 73.739 6 सेतोदेखि अफ-व्हाइट क्रिस्टल पाउडर १.२9 4०4.१5ººC मा 6060० एमएमएचजी 9 37 .6 .ºººC 1.564 2935009090
सिम्वास्टाटिन अमोनियम नुन अज़ानियम, (R आर, R आर) -7 - [(१ एस, २ एस, R आर, S एस, a एआर) -8- (२,२-dimethylbutanoyloxy) -२,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8a -hexahydronaphthalen-1-yl] -3,5-dihydroxyheptanoate; टेनिवास्टाटिन अमोनियम नुन; C25H39O6.NH4 3.63.12१२ १०7..3 4.4२ 6
Boc- (आर) -3-एमिनो-- (२,4,5-त्रिफ्लुरो-फेनिल) -ब्यूट्रिक एसिड (आर) -3 - ((tert-Butoxycarbonyl) अमीनो) -4- (२,4,5-trifluorophenyl) butanoic एसिड; (RR) -3 - [(२-methylpropan-2-yl) oxycarbonylamino] -4- (२,4,5-ट्रिफ्लुरोफेनिल) ब्यूटानोइक एसिड; C15H18F3NO4 3 333.30०3 .6 75..63 40.40०53 MFCD06659147 १.२ 2 २ g / सेमी। 3 443.१ºC मा 6060० एमएमएचजी २२१.ººC १.49 4 2942000000
- (ट्रिफ्लुरोमेथिल) -5,6,7,8-टेट्राहाइड्रो- [१,२,4] ट्रायजोलो [,,3-ए] पाइराजाइन C6H7F3N4 192.142 .२.74 ०.7२9 MFCD08460920 १.7२ g g / सेमी। १.7२ g g / सेमी। २66-२ººC ११4..7ºººC 2933990090
मिथाइल--ऑक्सो-- (२,4,5-ट्रिफ्लुरोफेनिल) ब्यूटोनेट मिथाइल--ऑक्सो-- (२,4,5-ट्रिफ्लुरोफेनिल) ब्यूटोनेट C11H9F3O3 २66.8383। .3 43..37 १.778786 १.3333१ g / सेमी। २33.२ººº सी मा at60० एमएमएचजी ११.4..45ººC 2918300090
3,3-डिमेथिलाल ब्रोमाइड २-बुटेन, १-ब्रोमो---मेथाइल-; isoprenylbromide; १-ब्रोमो -3-methyl-2-buten; Dimethylallylbromide; isopentenyl bromide; 3-Methylcrotylbromide; 3-methyl-2-buten-1-yl bromide; Isoprenehy ; 3,.3-डाइमेथाइलिल्ब्रोमाइड; प्रिन्यल ब्रोमाइड; १-ब्रोमो---मेथाइल-२-बुटेन;--मेथाइल-बुटेनाइल ब्रोमाइड; १-ब्रोमो---मिथाइलबुट-२-एन्ने; 3.3-डाइमिथाइल एल्ली ब्रोमाइड; C5H9Br 149.029 0 २.343475। MFCD00000242 हल्का खैरो तरल कडा तीखा गन्धको साथ १.२ -२-ºººC (१ mm० मिमीएचजी) 32ºC १.4848 -1 -१.91। १ 2903399090
(R आर) -१-अजाबाइसिक्लो [२.२.२] अक्टान-3-ओल (आर) - (-) ---Quinuclidinol; 3-Quinuclidinol l-form; dl-3-Quinuclidinol; C7H13NO १२7.१84। २.4..47 ०.०१०8 MFCD00211251 सेतो - बेज पाउडर। १.१13 ग्राम / सेमी। १२०º सी (२ mm एमएमएचजी) २१7-२ººC 1.549 २5 डिग्री सेल्सियस मा ०.०545mm एमएमएचजी 2933990090
(R) -3-Quinuclidinol हाइड्रोक्लोराइड (R आर) -१-अजाबाइसिक्लो [२.२.२] अक्टन---ओएल, हाइड्रोक्लोराइड; C7H13NO.HCl १33.4545। २.4..47 ०.8१२8 MFCD00270837 सेतो पालना क्रिस्टलीय पाउडर 246.5ºC 760 mmHg मा 4 344-ºº०C १०२.ºº से 2933990090
१-फिनिल -१,२,3,4-टेट्राहाइड्रोइसोक्विनोलिन १,२,3,4-टेट्राहाइड्रो-१-फेनिलिसोक्वाइनोलिन; १-फेनिल -१,२,3,4-टेट्राहाइड्रो-आइसोक्विनोलिन; फेनिल-टीआईक्यू; १-फेनिल -१२,3, t-टेट्राहाइड्रो-आइसोचिनोलिन; rac १-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline; rac-1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline; C15H15N २० .2 .२86 १२.०3 2.२50०5 MFCD02179241 १.6565 g g / सेमी। 8 338.ººC मा 6060०mmHg 96-98ºC १66.ºº से 1.589 87 .8787E-०mmmmHg २ 25 डिग्री सेल्सियस मा 2933499090
(S) -1-Phenyl-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline (१ एस) -१-फेनिल -१२,3,4-टेट्राहाइड्रो-आइसोपक्विनोलिन; (एस) -१-फेनिल -१,२,,,4-टेट्राहाइड्रोइसोक्नोनाइन; (१ एस) -१-फिनिल -१२, 4,4-टेट्राहाइड्रोइसोक्विनोलिन; C15H15N २० .2 .२86 १२.०3 2.२50०5 MFCD08692036 सेतो ठोस १.6565। º 33ººC -०-ºººC १ºººC 1.589 87 .8787E-०mmmmHg २ 25 डिग्री सेल्सियस मा 2942000000
- (२-chloropyrimidin-4-yl) -१-methylindole C13H10ClN3 २33.9 2 २ .०.71१ 28.२288787 MFCD26397861
--फ्लोरो-२-मेथोक्सी---नाइट्रोआनिलिन C7H7FN2O3 १66.१4 .0१.०7 २.4 २ 1 १ MFCD23098941 १.4१२ ± ०.०6 g / सेमी ((२० डिग्री सेन्टिग्रेड, 6060० एमएमएचजी) 2922299090
N, N, N'-Trimethylethylenediamine N1, N1, N2-Trimethylethane-1,2-diamine; N, N ', N'-trimethylethane-1,2-diamine; N, N, N'-TriMethylethylenediaMine; N, N, N-Trimethylethylenediamine; C5H14N2 १०२.१78 १.2.२7 ०.5583। MFCD00014874 बेरंग तरल हटाउनुहोस् ०. ११6-११ººC ११6-११ººC १.4१ २.8 डिग्री सेल्सियस मा १.8..8 एमएमएचजी
(आर) - (+) - - (२-हाइड्रोक्साइप्रोपाइल) एडिनिन (आर)---(२-हाइड्रोक्सीप्रोपाइल) एडेनाइन; (आर)-- [२- (हाइड्रोक्सिप्रोपाइल] एडिनिन; (आर) -6-अमीनो-- (२-हाइड्रोक्सीप्रोपाइल) प्युरिन; (आर) -१- (--अमीनो-H एच-प्युरिन---यिल) प्रोपान-२-ओएल; (आर)---[२- (हाइड्रोक्साप्रोपाइल] एडिनिन (डेसफोस्फोरिल टेनोफोभिर); C8H11N5O 193.206 ।। .85 0.3705 MFCD07369451 1.57 457.7ºC मा 760 mmHg 193ºC २0०.ºC १.752२ 6.6E-09mmHg २° डिग्री सेल्सियस मा 2933990090
डायथोक्सिफोसफोरीलमेथाइल 4-मेथाइलबेन्जेनेसल्फोनेट DETHYL (TOSYLOXY) METHYLPHOSPHONATE; Diethyl पी-tolunesulponyloxymethyl phosphonate; Diethyl (tosyloxy) methylphosphonate; (Diethoxyphosphoryl) मिथाइल 4-methylbenzenesulfonate; diethyl 4-methylbenzenesulfonyloxymethylphosphonate; diethyl पी-toluenesulfonyloxymethylphosphonate; संक्षिप्त C12H19O6PS 322.314 .0 .0.० 00.००47 MFCD03412078 फिक्का पहेंलो तेल १.२55 1 44१.ººC मा 6060०mmHg 220.9ºC १.49 8 2930909090
एडेनाइन 9H-purin-6-amine; 7 (9) H-purin-6-ylamine; Crytidine; Ade; ADENINE (P); Adenin; भिटामिन B4; 6-aminopurine; usafcb-18; Adenine; Leuco-4; 1H- Purin-6-amine; adensoine; C5H5N5 १55.१27। .4०..48 ०.०163। MFCD00041790 सेतो देखि अफ-सेतो क्रिस्टलीय पाउडर १.6१२ g / सेमी। 3603.º डिग्री सेन्टिग्रेड 6060० एमएमएचजी मा -3 360०-ºººC 322.7ºC १.95 4 2936290090
२,7-डायहाइड्रोक्सी---फ्लोरेनोन २,7-डाइक्सी-H एच-फ्लोरेन---एक; २,7-फ्लोरेनोनेडिओल; २,7-डिहाइड्रॉक्सी-H एच-फ्लोरेन---एक, २,7-डिहाइड्रोक्सी---फ्लोरेनोन; http: // www। linchuanchem.com/pr Prodct-e41.htm; २,7-डिहाइड्रोक्साइल---फ्लोरेनोन; २,7- डिहाइड्रॉक्सी- फ्लोरेन- --२०,२,--DIHYDROXYFLUORENONE; २,5-DIMETHYLBENZOTHIOPHENE2,7-D- 9-फ्लू; 7-डिहाइड्रोक्सी -9-फ्लोरोनोन; C13H8O3 २१२.२०१। 57.53 २.30० 2 २ खैरो-रातो क्रिस्टलीय पाउडर १.49 77 g / सेमी। 4 444.º सेन्टि 7 60 7० एमएमएचजी मा 236.7ºC १.749 2934999090
rac-6-Chloro Voriconazole - (--क्लोरो---फ्लोरोपाइरिमिडिन---यिल) -२- (२,--डिफ्लुरोफेनिल) बुटान-२-ओएल, हाइड्रोक्लोराइड; - (--क्लोरो-flu-फ्लोरोपीयरिमिडिन---यिल) -२ - (२,4-डिफ्लुरोफेनिल) बुटान-२-ओएल; C16H13ClF3N5O 3 383.756 । 76.72२ २.830०3 MFCD12910521 5050०.ºº सेन्टि60 760० एमएमएचजी २ºººC 25 ° C मा 5.69E-13mmHg 2933599090
एपीआई को लागी CAS NO। उत्पाद नाम एलियास आणविक फार्मूला आणविक वजन PSA LogP MDL नम्बर उपस्थिति र शारीरिक स्थिति घनत्व उमाल्ने बिन्दु पग्लिने बिन्दु फ्ल्याश पोइन्ट अपवर्तनी सूचकांक बाफ प्रेशर HS कोड
नेभिरपाइन १336277--46-० २-क्लोरो-एन- (२-क्लोरो---मेथाइलपायरिडिन---yl) निकोटीनामाइड २-क्लोरो- N- (२-chloro-4-methyl-3-pyridinyl) -3-pyridinecarboxamide; C12H9Cl2N3O २2२.१२। .8 54..88 4.4१1१ MFCD09031256 फिक्का पहेंलो ठोस १.44447 g / सेमी। 9 369.84ºººC मा 6060० एमएमएचजी 189-191ºC १77..4ººC १.65656 २mm डिग्री सेल्सियस मा ०mmHg 2933399090
4198-90-7 3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile --हाइड्रोक्सी 3,, 3,-डाइमेथाइलबेन्जोनिट्रिल;--साइनो-२,6-डाइमेटिफेनोल; २,6-डायमेथाइल---साइनोफेनोल; C9H9NO १77.१74। .0 44.०२ १.8806868 MFCD00221716 हल्का खैरो क्रिस्टल १.१13 g / सेमी। 10१०.ººC मा 6060० एमएमएचजी 123-125ºC १1१.ºº से १. .63 2926909090
105812-81-5 (S एस, R आर) -4- (--फ्लोरोफेनिल) -3-हाइड्रोक्सामिथाइल-१-मेथिलिपेरिडिन (S एस, R आर) -4- (--फ्लोरोफेनिल) -१-मेथाइल---पाइपेरिडिनेमेथेनोल; (S एस, R आर) -4- (′--फ्लोरोफेनिल) -3-हाइड्रोक्सामिथाइल-१-मेथिलिपेपरिडिन; (S एस, R आर) -4- (--फ्लोरोफेनिल) -3-हाइड्रोक्सामिथाइल -१-मेथिल्पिपेरिडिन; C13H18FNO २२3.२87 २.4..47 १.79 12 १२ MFCD06658161 सेतो देखि हल्का पहेंलो क्रिस्टल पाउडर 1.092g / सेमी 3 300.3 300C 760mmHg मा -10 º -१०१ºC १55.ººC 1.518 २000 डिग्री सेल्सियस मा ००००50०4mmHg 2933399090
Paroxetine 109887-53-8 - (--फ्लोरोफेनिल) -3-हाइड्रोक्सीमेथाइल-१-मिथाइल-पाइपरिडिन ((R आर, S एस) -रेल-- (--फ्लोरोफेनिल) -१-मेथिलिपिपेरिडिन---यिल) मेथेनोल; - (--फ्लोरोफेनिल) -3-हाइड्रोक्सामिथाइल-१-मिथाइल-पिपेरिडिन; र्याक-ट्रान्स प्यारोक्सोल; C13H18FNO २२3.२87 २.4..47 १.79 12 १२ 1.092g / सेमी 3 300.3 300C 760mmHg मा 100ºC 1.518 २.° डिग्री सेल्सियस मा ०.००१ एमएमएचजी
00 66००-40०- (२ एस) -२-aminopentanoic एसिड h-nva-oh; नोरभालिन; L-Norvaline; २-AMINO-PENTANOIC एसिड; L-2-Aminovaleric एसिड; L-norVal-OH; L-2-aminopentanoic एसिड; C5H11NO2 ११7.१46। .3 63..3२ ०.89 87 87 MFCD00064421 सेतो फ्लेक्स 1.067g / सेमी 3 २२ººC 300ºC 88.6ºC 29224995
पेरिन्डोप्रिल 8 8 15१-20-२० (S) -इन्डोलाइन-२-कार्बोक्सिलिक एसिड (२ एस) -२,3-डायहाइड्रो -१ एच-इन्डोल-२-कार्बोक्सिलिक एसिड; C9H9NO2 १33.7373। .3 .3। .3 १.4545 .8 MFCD00070578 सेतो देखि हल्का पहेंलो क्रिस्टल पाउडर १.२286g / सेमी। ºº०ºC मा 6060० एमएमएचजी १ººº सी (डिसे।) १33.ºº से 1.598 2933990090
80875-98-5 (S) - (-) - इंडोलाइन-२-कार्बोक्सीयल एसिड
82834-12-6 N - [(S) -Ethoxycarbonyl-1-Butyl] - (S) -Alanine (२ एस) -२ - [[(२ एस) -१-ईथोक्सी -१-ऑक्सोपेन्टन-२-यिल] अमीनो] प्रोपोनोइक एसिड; C10H19NO4 २१7.२62२ .6 75..63 १.१18१18 सेतो वा पहेंलो क्रिस्टलीय पाउडर ०.79। G / सेमी। 4२4.०8१ºC मा 6060० एमएमएचजी १55-१º०C 149.799ºC १.461१ 2922509090
149809-43-8 [(S एस, R आर) -5- (२,4-डिफ्लुरोफेनिल) -5- (१,२,4-ट्राइजोल-१-येलमेथिल) ऑक्सोलन---यिल] मिथाइल--मिथाइलबेन्जेनेसल्फोनेट 6-Methoxyaromadendrin 3-O- एसीटेट; C21H21F2N3O4S 9 44 .4। .71 .6 १.।। 28.२283 १.4 8०8.१º सी मा 6060० एमएमएचजी 321.6ºC १.6१। 85 .8585E-१mmmmHg २E डिग्री सेल्सियस मा
पोसाकोनाजोल 184177-83-1 २ - [(१ एस, २ एस) -१-एथिल-२-बेजाइलोक्साइप्रोपाइल] -२,4-डायहाइड्रो-- [- [- (--हाइड्रोक्सिफेनिल) -१-पाइपराजाइनल] फिनाइल] - H एच -१२) ,--Triazol-3-one, पोसाकोनाजोल साइड चेन; C30H35N5O3 3१3.3131१ । 75.76 75.75262626 खरानी ठोस १.२२ 5 685..35१ºC मा 6060० एमएमएचजी 8 368.२º .C १.6363२
1759-53-1 साइक्लोप्रोपेनेकार्बोक्सिलिक एसिड RARECHEM अल बो 0005; CYCLOPROPYLMETHANOIC एसिड; CYCLOPROPANE CARBOYLIC एसिड; Carboxycyclopropane; cyclopropanecarboxylic; Cyclopropanecarboxylicacid; Cyclopropanecarboxyl; सीपीसी-एसिड; Cyclopropyl फर्मिकएसिड; Cyclopropylcarboxylic एसिड; cyclopropanecarboxyllic एसिड; Cyclopropionic एसिड; Cyclopropanecarboxylic एसिड; C4H6O2 .0 86.०89 2 २ .3 37. ०..48१ MFCD00001287 स्पष्ट तरल १.8585 १2२-१ººC १º-१ººC 71ºC १.43437-१.3939 २62 डिग्री सेल्सियस मा 0.362mmHg 29162000
प्रसगुरेल 150322-73-9 साइक्लोप्रोपाइल-२-फ्लोरो बेंजिल केटोन साइक्लोप्रोपाइल २-फ्लोरोबेंझिलकेटोन; साइक्लोप्रोपाइल २-फ्लोरोबेंजाइल केटोन; १-साइक्लोप्रोपाइल-२- (२-फ्लोरोफेनिल) इथेनोन; C11H11FO १88.२०। १.0.०7 २.343473 MFCD10687164 फिक्का पहेंलो तेल १.१ 2 २ g / सेमी। २33.ºº सेन्टि60 मा mm mm० एमएमएचजी १०7.ºº से 1.549 २18 डिग्री सेन्टिग्रेडमा ०.११mm एमएमएचजी 2914700090
२०4२०5-33-। २-ब्रोमो-१-साइक्लोप्रोपाइल-२- (२-फ्लोरोफेनिल) इथेनोन ETH032; FC1324; C11H10BrFO २77.०99। १.0.०7 2.२40०8 1.574 g / सेमी 3 २ 3 .0.०१२ºC मा 6060० एमएमएचजी १1१.०० ºC 1.592 २.° डिग्री सेल्सियस मा ०.००२mmHg
115473-15-9 २ एच, H एच, H एच, H एच, H एच, AH एएच-थियानो [2,२-सी] पाइरिडिन-२-एक हाइड्रोक्लोराइड ,,6,7,7 ए-टेट्राहाइड्रो-H एच-थियानो [2,२-सी] पाइरिडिन-२-वन, हाइड्रोक्लोराइड; ,,6,7,7 ए-टेट्राहाइड्रोथिएनो [2,२-सी] पाइरिडिन -२ (H एच) - एक हाइड्रोक्लोराइड C7H9NOS.HCl १ 1 १.7878। .4 54.। १.678989 MFCD11111130 क्रीम ठोस 4 364.ººC मा 6060० एमएमएचजी २१००ºC 174.1ºC  2934999090
23 23२2340०-99- ,,6,7,7 ए-टेट्राहाइड्रो-H एच-थियानो [2,२-सी] पाइरिडिन-२-एक,--मेथिलबेन्जेनेसल्फोनिक एसिड ,,6,7,7 ए-टेट्राहाइड्रो-H एच-थियानो [3,,२-सी] -पीराइडिन-२-एक टोल्युइन-4-सल्फोनेट; ,,6,7,7 ए-टेट्राहाइड्रो-4 एच-थियानो [2,२- c] -pyridin-२-एक p-toluenesulfonate; ,,6,7,7a-tetrahydro-4H-tieno [2,२-c] pyridine-२-on toluene-4-sulfate; ,,6,7,7a -टेराहाइड्रो-H एच-टिएनो [2,२-सी] -पीराइडिन-२-एक टोल्युइन---सल्फोनेट; ,,6,7,7 ए-टेट्राहाइड्रोथिएनो [3,,२-सी] पाइरिडिन -२ (H एच) -अन 4 -मिथाइलबेन्जेनेसल्फोनेट; २-ऑक्सो-२,4,5,6,7,7 ए-हेक्साइड्रोइडियानो [2,२-सी] पाइरिडिन-पी-टोल्युएनेसल्फोनेट; ,,6,7,7 ए-टेट्राहाइड्रो-थियानो- [2,२-7 c] -pyridin-2 (4H) -one p-toluenesulfonate; C7H9NOS.C7H8O3S 7२7. .१ ११7.१5 19.१ 9। MFCD12407185 3 33.१º सी मा 6060० एमएमएचजी 2१२.ººC 2934999090
181289-15-6 - (२-एमिनो-२-ऑक्सोएथाइल) -5-methylhexanoic एसिड --Iso-butyl-glutaric acid monoamide; 3-carbamoylmethyl-5-methyl-hexanoic acid; 3-Carbamoymethyl-5 methylhexanoicacid; 3- (carbamoylmethyl) -5-methylhexanoic acid; C9H17NO3 १77.२36 .3०.9 १.69 91 91 MFCD17676409 १.१1१ जी / सेमी। 1०१.º डिग्री सेन्टिग्रेड 6060० एमएमएचजी 106-108ºC 196.9ºC १.475। २.° डिग्री सेल्सियसमा १.39 E EE 07mmHg 2924199090
Pregabalin १०3055-7373- (आर) -२,3-डिहाइड्रो -१ एच -इन्डेन-१-अमाइन हाइड्रोक्लोराइड (आर) - (-) - १-एमिनोइन्डनेहाइड्रोक्लोराइड; (१ आर) -२,3-डिहाइड्रो -१ एच-इन्डेन-१-अमाइन, हाइड्रोक्लोराइड; (आर) -२,3-डिहाइड्रो -१ एच-इन्डेन-१-अमाइन हाइड्रोक्लोराइड ; C9H11N.HCl १9 .6 .55१ २.0.०२ 13.१4949 MFCD11100854 सेतो देखि हल्का पहेलो पाउडर २2२-२ººC 2921499090
रासाजिलिन मेसिलेट 70146-15-5 १-एमिनोइन्डन हाइड्रोक्लोराइड २,3-डिहाइड्रो -१ एच-इन्डेन-१-अमाइन, हाइड्रोक्लोराइड; C9H11N.HCl १9 .6 .55१ २.0.०२ 13.१4949 MFCD00003799 1.056 g / सेमी 3 २२ººC मा 6060० एमएमएचजी 206-210ºC º º। .ºC 2921499090
161596-47-0 (S) - (+) - GLYCIDYL PHTHALIMIDE (S) -N- (२,3-Epoxypropyl) phthalimide; (S) - (+) - N- (२,3-Epoxypropyl) phthalimide; (S) -N-Glycidylphthalimide; (S) -2- (Oxiran -२-ylmethyl) isoindoline-1,3-dione; २ - [[(2S) -oxiran-2-yl] methyl] isoindole-1,3-dione; (S) - (+) - Glycidyl Phthalimide; C11H9NO3 २०3.१ 4 49.91 ०..6१ 3 MFCD04973350 १.44446g / सेमी। 7 347.ººC मा 760० एमएमएचजी १०२ºC १33.ºº से 25 ° C मा 5.38E-05mmHg 2934999090
Rivaroxaban 6 446२ -0 -०8- (S) -2 - ((२-Oxo-3- (4- (3-oxomorpholino) phenyl) oxazolidin-5-yl) methyl) isoindoline-1,3-dione - [- - [(S एस) -5-फाथालिमिडोमिथाइल-२-ऑक्सो---ओक्जाजोलिडिनिल] फिनाइल] -3-मोर्फोलिन; C22H19N3O6 1२१.40०3 .4 .4। .6 १.7391 91 १ सेतो ठोस १.466 g g / सेमी। 2०२.ºººCC मा 6060० एमएमएचजी 378.92ºC १.65658
१888383-२० N- (२,6-Dimethylphenl) -२-Piperidine Carboxamide मेपिवाकेन अशुद्धता बी; डेस्ब्युटिलिबुपाइवाकेन; (आरएस) -एन- (२,6-डिमेथिलफेनिल) पाइपेरिडिन-२-कारबक्समाइड, डेस्ब्युटेलबुपावाकाईन; २ ',''-पाइपोलकोक्लिसाइड; N- (२.6-डिमेथिलफेनिल) पाइपेरिडिने-२ -बाक्स N- (२ ',''-Dimethylphenyl) -2-piperidinecarboxamide; N-Desbutel Bupivacaine; (RS) -N- (२,6-Dimethylphenyl) piperidine-२-carboxamide; C14H20N2O 232.321 .1१.१3 २.78588 MFCD01701244 अफ-सेतोबाट हल्का पहेलो पाउडर ०.878787 g / सेमी। 2 2२.ººC मा 6060० एमएमएचजी ११4-११ººC 149ºC 1.567 २.31१E-06mmHg २° डिग्री सेल्सियस मा 2933399090
रोपिवाकेन 147118-36-3 - (--फ्लोरोफेनिल) -6-isopropyl-२ - [(N-methyl-N-methylsufonyl) अमीनो] pyrimidine-5-yl-methanol एन- [- (--फ्लोरोफेनिल) -5-हाइड्रोक्सामिथाइल---isopropylpyrimidin-२-yl] -N-methylmethanesulponamide; 4- (4- फ्लोरोफेनिल) -6-isopropyl-2 - [(N-methyl-n- मेथिल्सल्फोनिल) एमिनो] पाइरामिडाइन---यिल-मेथानोल; C16H20FN3O3S 3 353.12१२ । १. .77 3.375 MFCD08063917 सेतो वा अफ-व्हाइट पाउडर १.3१ g g / सेमी। 8 538.२ººC मा 6060० एमएमएचजी 1.579 २mm डिग्री सेल्सियस मा ०mmHg 2935009090
रोसुवास्टाटिन 147118-37-4 एन- [- (--फ्लोरोफेनिल) -5-फोर्माइल-6- (१-मेथाइलिथिल) -२-पायरीमिडिनिल] -N-methyl-mehanesulphonamide - (--फ्लोरोफेनिल) -6-isopropyl-2- (N-methyl-N-methylsulphonylamino) pyrmidine-5-carboxaldehyde; 4- (4-फ्लोरोफेनिल) -6-isopropyl-2- (N-methyl-N- methanesulponylamino) -5-pyrimidinecarboxboxdedede; 4- (4-Fluorophenyl) -6-isopropyl-2 - [(N-methyl-N-methylsulfonyl) amino] pyrimidinyl-5-yl-formyl; C16H18FN3O3S 1 35१.9 6 .6 88.1१ 69.69 5 2२ MFCD08458342 १.32२ g / सेमी। 6 536..5 º ºC मा 6060० एमएमएचजी २88.º२ºC १.75 २mm डिग्री सेल्सियस मा ०mmHg 2935009090
289042-12-2 tert-Butyl 6 - [(1E) -2- [4- (4-फ्लोरोफेनिल) -6- (1-methylethyl) -2- [methyl (methylsulponyl) अमीनो] -5-pyrimidinyl] इथेनिल] -2,2- dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate रोसुवास्टाटिन मध्यवर्ती आर -२; रोसुवास्टाटिन क्याल्सियम इन्टरमिडेट आर -२; आर -१ इन्टरमेडिएट; रोसुवास्टाटिन एसिटोनाइड टी-बटाइल एस्टर; C29H40FN3O6S 577.708 ११6.। .5..53737 सेतो वा अफ-व्हाइट पाउडर १.२१ जी /। 7373.3..3ºººC मा 6060० एमएमएचजी 1 36१.०२ººC १.45 २mm डिग्री सेल्सियस मा ०mmHg
355806-00-7 tert-Butyl rosuvastatin रोसुवास्टाटिन क्याल्सिअम इन्टरमेडिएट आर-3; रोसुवास्टाटिन मध्यवर्ती आर-3; रोसुवास्टाटिन टर्ट-बुटेल एस्टर; टर्ट-बुटेल रोसुवास्टा; जेडडी 8; रोसुवास्टाटिन टी-बुटेल एस्टर; C26H36FN3O6S 7 537. .44। १88.। 73.739 6 सेतोदेखि अफ-व्हाइट क्रिस्टल पाउडर १.२9 4०4.१5ººC मा 6060० एमएमएचजी 9 37 .6 .ºººC 1.564 2935009090
139893-43-9 सिम्वास्टाटिन अमोनियम नुन अज़ानियम, (R आर, R आर) -7 - [(१ एस, २ एस, R आर, S एस, a एआर) -8- (२,२-dimethylbutanoyloxy) -२,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8a -hexahydronaphthalen-1-yl] -3,5-dihydroxyheptanoate; टेनिवास्टाटिन अमोनियम नुन; C25H39O6.NH4 3.63.12१२ १०7..3 4.4२ 6
सिम्वास्टाटिन 486460-00-8 Boc- (आर) -3-एमिनो-- (२,4,5-त्रिफ्लुरो-फेनिल) -ब्यूट्रिक एसिड (आर) -3 - ((tert-Butoxycarbonyl) अमीनो) -4- (२,4,5-trifluorophenyl) butanoic एसिड; (RR) -3 - [(२-methylpropan-2-yl) oxycarbonylamino] -4- (२,4,5-ट्रिफ्लुरोफेनिल) ब्यूटानोइक एसिड; C15H18F3NO4 3 333.30०3 .6 75..63 40.40०53 MFCD06659147 १.२ 2 २ g / सेमी। 3 443.१ºC मा 6060० एमएमएचजी २२१.ººC १.49 4 2942000000
सीतागलिप्टिन 64 486460०-२१-। - (ट्रिफ्लुरोमेथिल) -5,6,7,8-टेट्राहाइड्रो- [१,२,4] ट्रायजोलो [,,3-ए] पाइराजाइन C6H7F3N4 192.142 .२.74 ०.7२9 MFCD08460920 १.7२ g g / सेमी। १.7२ g g / सेमी। २66-२ººC ११4..7ºººC 2933990090
769195-26-8 मिथाइल--ऑक्सो-- (२,4,5-ट्रिफ्लुरोफेनिल) ब्यूटोनेट मिथाइल--ऑक्सो-- (२,4,5-ट्रिफ्लुरोफेनिल) ब्यूटोनेट C11H9F3O3 २66.8383। .3 43..37 १.778786 १.3333१ g / सेमी। २33.२ººº सी मा at60० एमएमएचजी ११.4..45ººC 2918300090
7070०-63-3- 3,3-डिमेथिलाल ब्रोमाइड २-बुटेन, १-ब्रोमो---मेथाइल-; isoprenylbromide; १-ब्रोमो -3-methyl-2-buten; Dimethylallylbromide; isopentenyl bromide; 3-Methylcrotylbromide; 3-methyl-2-buten-1-yl bromide; Isoprenehy ; 3,.3-डाइमेथाइलिल्ब्रोमाइड; प्रिन्यल ब्रोमाइड; १-ब्रोमो---मेथाइल-२-बुटेन;--मेथाइल-बुटेनाइल ब्रोमाइड; १-ब्रोमो---मिथाइलबुट-२-एन्ने; 3.3-डाइमिथाइल एल्ली ब्रोमाइड; C5H9Br 149.029 0 २.343475। MFCD00000242 हल्का खैरो तरल कडा तीखा गन्धको साथ १.२ -२-ºººC (१ mm० मिमीएचजी) 32ºC १.4848 -1 -१.91। १ 2903399090
Sofalcone 25333-42-0 (R आर) -१-अजाबाइसिक्लो [२.२.२] अक्टान-3-ओल (आर) - (-) ---Quinuclidinol; 3-Quinuclidinol l-form; dl-3-Quinuclidinol; C7H13NO १२7.१84। २.4..47 ०.०१०8 MFCD00211251 सेतो - बेज पाउडर। १.१13 ग्राम / सेमी। १२०º सी (२ mm एमएमएचजी) २१7-२ººC 1.549 २5 डिग्री सेल्सियस मा ०.०545mm एमएमएचजी 2933990090
सोलिफेनासिन सुकिनेट 43२43437-96-7 (R) -3-Quinuclidinol हाइड्रोक्लोराइड (R आर) -१-अजाबाइसिक्लो [२.२.२] अक्टन---ओएल, हाइड्रोक्लोराइड; C7H13NO.HCl १33.4545। २.4..47 ०.8१२8 MFCD00270837 सेतो पालना क्रिस्टलीय पाउडर 246.5ºC 760 mmHg मा 4 344-ºº०C १०२.ºº से 2933990090
22990-19-8 १-फिनिल -१,२,3,4-टेट्राहाइड्रोइसोक्विनोलिन १,२,3,4-टेट्राहाइड्रो-१-फेनिलिसोक्वाइनोलिन; १-फेनिल -१,२,3,4-टेट्राहाइड्रो-आइसोक्विनोलिन; फेनिल-टीआईक्यू; १-फेनिल -१२,3, t-टेट्राहाइड्रो-आइसोचिनोलिन; rac १-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline; rac-1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline; C15H15N २० .2 .२86 १२.०3 2.२50०5 MFCD02179241 १.6565 g g / सेमी। 8 338.ººC मा 6060०mmHg 96-98ºC १66.ºº से 1.589 87 .8787E-०mmmmHg २ 25 डिग्री सेल्सियस मा 2933499090
११88886464-7575-8 (S) -1-Phenyl-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline (१ एस) -१-फेनिल -१२,3,4-टेट्राहाइड्रो-आइसोपक्विनोलिन; (एस) -१-फेनिल -१,२,,,4-टेट्राहाइड्रोइसोक्नोनाइन; (१ एस) -१-फिनिल -१२, 4,4-टेट्राहाइड्रोइसोक्विनोलिन; C15H15N २० .2 .२86 १२.०3 2.२50०5 MFCD08692036 सेतो ठोस १.6565। º 33ººC -०-ºººC १ºººC 1.589 87 .8787E-०mmmmHg २ 25 डिग्री सेल्सियस मा 2942000000
1032452-86-0 - (२-chloropyrimidin-4-yl) -१-methylindole C13H10ClN3 २33.9 2 २ .०.71१ 28.२288787 MFCD26397861
ट्याग्रिसो 1075705-01-9 --फ्लोरो-२-मेथोक्सी---नाइट्रोआनिलिन C7H7FN2O3 १66.१4 .0१.०7 २.4 २ 1 १ MFCD23098941 १.4१२ ± ०.०6 g / सेमी ((२० डिग्री सेन्टिग्रेड, 6060० एमएमएचजी) 2922299090
142-25-6 N, N, N'-Trimethylethylenediamine N1, N1, N2-Trimethylethane-1,2-diamine; N, N ', N'-trimethylethane-1,2-diamine; N, N, N'-TriMethylethylenediaMine; N, N, N-Trimethylethylenediamine; C5H14N2 १०२.१78 १.2.२7 ०.5583। MFCD00014874 बेरंग तरल हटाउनुहोस् ०. ११6-११ººC ११6-११ººC १.4१ २.8 डिग्री सेल्सियस मा १.8..8 एमएमएचजी
१47 1404747-२8-०। (आर) - (+) - - (२-हाइड्रोक्साइप्रोपाइल) एडिनिन (आर)---(२-हाइड्रोक्सीप्रोपाइल) एडेनाइन; (आर)-- [२- (हाइड्रोक्सिप्रोपाइल] एडिनिन; (आर) -6-अमीनो-- (२-हाइड्रोक्सीप्रोपाइल) प्युरिन; (आर) -१- (--अमीनो-H एच-प्युरिन---यिल) प्रोपान-२-ओएल; (आर)---[२- (हाइड्रोक्साप्रोपाइल] एडिनिन (डेसफोस्फोरिल टेनोफोभिर); C8H11N5O 193.206 ।। .85 0.3705 MFCD07369451 1.57 457.7ºC मा 760 mmHg 193ºC २0०.ºC १.752२ 6.6E-09mmHg २° डिग्री सेल्सियस मा 2933990090
टेनोफोभिर 6१6१18-90०- डायथोक्सिफोसफोरीलमेथाइल 4-मेथाइलबेन्जेनेसल्फोनेट DETHYL (TOSYLOXY) METHYLPHOSPHONATE; Diethyl पी-tolunesulponyloxymethyl phosphonate; Diethyl (tosyloxy) methylphosphonate; (Diethoxyphosphoryl) मिथाइल 4-methylbenzenesulfonate; diethyl 4-methylbenzenesulfonyloxymethylphosphonate; diethyl पी-toluenesulfonyloxymethylphosphonate; संक्षिप्त C12H19O6PS 322.314 .0 .0.० 00.००47 MFCD03412078 फिक्का पहेंलो तेल १.२55 1 44१.ººC मा 6060०mmHg 220.9ºC १.49 8 2930909090
-2 73-२4- एडेनाइन 9H-purin-6-amine; 7 (9) H-purin-6-ylamine; Crytidine; Ade; ADENINE (P); Adenin; भिटामिन B4; 6-aminopurine; usafcb-18; Adenine; Leuco-4; 1H- Purin-6-amine; adensoine; C5H5N5 १55.१27। .4०..48 ०.०163। MFCD00041790 सेतो देखि अफ-सेतो क्रिस्टलीय पाउडर १.6१२ g / सेमी। 3603.º डिग्री सेन्टिग्रेड 6060० एमएमएचजी मा -3 360०-ºººC 322.7ºC १.95 4 2936290090
5२5२-2-२9- २,7-डायहाइड्रोक्सी---फ्लोरेनोन २,7-डाइक्सी-H एच-फ्लोरेन---एक; २,7-फ्लोरेनोनेडिओल; २,7-डिहाइड्रॉक्सी-H एच-फ्लोरेन---एक, २,7-डिहाइड्रोक्सी---फ्लोरेनोन; http: // www। linchuanchem.com/pr Prodct-e41.htm; २,7-डिहाइड्रोक्साइल---फ्लोरेनोन; २,7- डिहाइड्रॉक्सी- फ्लोरेन- --२०,२,--DIHYDROXYFLUORENONE; २,5-DIMETHYLBENZOTHIOPHENE2,7-D- 9-फ्लू; 7-डिहाइड्रोक्सी -9-फ्लोरोनोन; C13H8O3 २१२.२०१। 57.53 २.30० 2 २ खैरो-रातो क्रिस्टलीय पाउडर १.49 77 g / सेमी। 4 444.º सेन्टि 7 60 7० एमएमएचजी मा 236.7ºC १.749 2934999090
टिलोरोन १848416१16--35-। rac-6-Chloro Voriconazole - (--क्लोरो---फ्लोरोपाइरिमिडिन---यिल) -२- (२,--डिफ्लुरोफेनिल) बुटान-२-ओएल, हाइड्रोक्लोराइड; - (--क्लोरो-flu-फ्लोरोपीयरिमिडिन---यिल) -२ - (२,4-डिफ्लुरोफेनिल) बुटान-२-ओएल; C16H13ClF3N5O 3 383.756 । 76.72२ २.830०3 MFCD12910521 5050०.ºº सेन्टि60 760० एमएमएचजी २ºººC 25 ° C मा 5.69E-13mmHg 2933599090

  • अघिल्लो:
  • अर्को:

  • तपाईंको सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्