page_banner

उत्पादन

उत्पाद विवरण

उत्पाद ट्यागहरू

एपीआई एनटी

CAS NO। उत्पाद नाम
26159-34-2 नेप्रोक्सेन सोडियम
96829-58-2 ओर्लिस्ट्याट
103-90-2 प्यारासिटामोल
१०7१13-3-66-8 पेरिन्डोप्रिल एर्बुमाइन
पोटेशियम क्लावुलनेट एभिसल ब्लेन्ड १: १
पोटेशियम क्लावुलनेट साइलोइड ब्लेन्ड १: १
147098-20-2 रोसुवास्टाटिन क्याल्शियम
२55२--86-6- सेभोफ्लुरान
90 90 ००२-63-- सिम्वास्टाटिन
654671-77-9 सीतागलिप्टिन फास्फेट मोनोहाइड्रेट
4040०-48--48- स्पेक्टिनोमाइसिन सल्फेट टेट्राहाइड्रेट
54182-58-0 Sucralfate
38194-50-2 sulindac
54965-24-1 tamoxifen citrate
2०२-7979- Tretinoin
एलियास आणविक फार्मूला आणविक वजन PSA LogP MDL नम्बर उपस्थिति र शारीरिक स्थिति घनत्व उमाल्ने बिन्दु पग्लिने बिन्दु फ्ल्याश पोइन्ट अपवर्तनी सूचकांक भण्डारण अवस्था RTECS सुरक्षा बयान HS कोड जोखिम वक्तव्य जोखिम कोडहरू
सोडियम (S) -2- (6-methoxynaphthalen-2-yl) प्रोपेनोनेट; एनाप्रक्स, नेपरेलन; (एस)-नेप्रोक्सेन सोडियम नुन; नेप्रोक्सेन सोडियम; C14H13NaO3 २2२.२4100०० .3 .3 ..36०० १.70०१80० सेतो पाउडर 3०3.º डिग्री सेल्सियस 760० एमएमएचजी मा 250-251ºC १44.ºº से QJ1047000 2918990090 R22 Xn
[(२ एस) -१ - [(२ एस, S एस) -3-हेक्साइल---ऑक्सुक्सेटन-२-यिल] ट्राइडकान-२-यिल] (२ एस) -२-फोर्मामिडो-me-मेथिलपेंटोनेट; (एस) - ((( S) -1 - ((2S, 3S) -3-Hexyl-4-oxooxetan-2-yl) tridecan-2-yl) २-formamido-4-methylpentanoate; tetrahydrolipstatin; Alli; Orlipastat; Orlipastatum; Xenical; THLP; C29H53NO5 495.73500 .7१.00०००० 90.90०870० सेतो क्रिस्टलीय पाउडर ०.9 g76 g / सेमी 615.9ºC मा 760 mmHg <º०ºC 326.3ºC १.469 २-ººC OH3167600
पेनेक्स;--एसिटामिडोफेनोल; एसिटामिड, एन- (--हाइड्रोक्सिफेनिल) -; प्यारासिटामोल;''-हाइड्रोक्साइथेनिलाइड; NAPAP; एन- (Hy-हाइड्रोक्सिफेनिल) एसिटामिड; एक्सडोल; एसिटामिनोफेन; कोरम; जी १; डाइप; एन- (4; -हाइड्रोक्सिफेनिल) ईथेनामाइड; हेडेक्स; डिरोक्स; एपीएपी; फेभर; C8H9NO2 १1१.१6300०० .3 .3। .3०० १.4२6060० MFCD00002328 सेतो ठोस १, २ 3 g g / सेमी। १88-१72 ° C (lit।) AE4200000 S26; S36; S61; S37 / 39 29242930 R22; R36 / / 37 /; 38; R52 /; 53; R36 / 38; R40 Xn
एसेन; पेरिन्डोप्रिल टर्ट-बुटिलामाइन; प्रेस्टेरियम; पेरिन्डोप्रिल टी-बुटिलामाइन नुन; युनि -१ 64 ;X एक्स 6464ojोज; पेरिनोडप्रिल एर्बीमुने; बुटिलामनिपेरिन्डोप्रिल; पेरिनोडोप्रिल; पेरिन्डोप्रिल इर्बुमाइन; क्लेउजुम; पेरिन्डोरिल; C19H32N2O5.C4H11N 1 44१.60०००० १२१..9 000००० 7.7१3030 MFCD02313824 सेतो ठोस १.१15 g / सेमी। 7 537.ººC मा 6060०mmHg १२6-१२ººC २88.ºº से S26; S36 R36 / 37/38 Xi
(R आर, S एस, E इ) -7- [- (--फ्लोरोफेनिल) -6- (१-मेथाइलिथिल) -२- [मिथाइल (मेथिलसल्फोनिल) अमीनो] -5-पाइरामिडीनिल] -3,5-डायहाइड्रोक्सी-- हेप्टेनोइक एसिड क्याल्शियम नुन; रोसुवास्टाटिन क्याल्शियम नुन; रोसुवास्टाटिन हेमिकलियम; रोस्तार; जेडडी 22 45२२ क्याल्शियम नुन; एस 22 45२२; फोर्टियस; क्रिस्टर; २ (C22H27FN3O6S) .Ca; C44H54CaF2N6O12S2 १००१.१4००० 4०4.२6००० 29.२ 5 60० सेतोदेखि अफ-व्हाइट क्रिस्टलीय ठोस  745.6ºC मा 760 mmHg १२२ºC 404.7ºC 2935009090
सेवोनेस; सेवोफ्लुरन; सेवोफ्रेन; आरई 7 347; एमआर s एस;; १,१,१,3,3,3-हेक्साफ्लुरो-२- (फ्लोरोमेथोक्सी) प्रोपेन; फ्लोरोमेथिल १,१,१,,,;-हेक्साफ्लुइरोइसोप्रोपाइल ईथर; 7 347 एमएमजेबइब; फ्लोरोमेथाइल १,१,१,3,3,3-हेक्साफ्लुरो-२-प्रोपिल ईथर; अल्टेन; C4H3F7O २००.०5500०० .2 .२3००० २.4२20२० MFCD00153189 रंगहीन तेल १.50०5 º º.º सेन्टि 7 6060० एमएमएचजी -०-º०ºC 58ºC १.२66 फ्रिज KO0737000 २-3--36 / / 37 /। R36 / 37/38 Xi
सिमर C25H38O5 8१8..56600०० .२.83000००० 85.858560० सेतो देखि अफ - सेतो क्रिस्टलीय पाउडर १.११ g / सेमी। 4 564.ºº सेन्टि at 6060० एमएमएचजी 139ºC १44.ººC 1.53 ०-ººC EK7798000 S26; S36 R36 / 37/38 Xi
सीतागलिप्टिन फास्फेट हाइड्रेट (जान); - - [(R आर) -3-अमीनो-१-ऑक्सो-- (२,4,4-ट्राइफ्लोरोफेनिल) बुटेल] -5,,,,,,-टेट्राहाइड्रो-- (ट्रिफ्लोरोमेथिल ) -१,२,4-ट्राइज़ोलो [,,3-ए] पायराजाइनफोस्फेटमोनोहाइड्रेट; ((आर) -3-एमिनो-१- [- (ट्रिफ्लोरोमेथिल) -5 एच, H एच, H एच, H एच [१,२,4] ट्राइजोलो [,,3-ए] पायराजिन---यिल] -4- (२,4,5-ट्राइफ्लुरोफेनिल) बुटान -१-एक फास्फेट मोनोहाइड्रेट; अनुसन्धानको लागि सीतागलिप्टिन फास्फेट; सीतागलिप्टिन फास्फेट हाइड्रेट; (२ आर) -4-ऑक्सो -4- [- (trifluoromethyl) -5,6-डायहाइड्रो [१,२,4] ट्रायजोलो [,,3-ए] पायराजीन-7 (H एच) -yl] -१- (२,4,5-ट्रिफ्लुरोफेनिल ) ब्यूटन-२- अमाइन डायहाइड्रोजेनफोस्फेट मोनोहाइड्रेट; सीताग्लिप्टिन फास्फेट (यूएसएन); जानुभिया (टीएन); सीतागलिप्टिन मोनोहाइड्रेट; C16H15F6N5O.H3PO4.H2O 3२3..3२00०० १33.84000००० १.6618080० सेतो वा लगभग सेता क्रिस्टलीय पाउडर 9२ º.ºº सी मा 760० एमएमएचजी 274.3ºC 2933990090
स्पेक्टिनोमाइसिन सल्फेट; ट्रोबिसिन सल्फेट; स्पेक्टिनोमाइसिन सल्फेट टेट्राहाइड्रेट सीजीएमपी / एफडीए; स्पेक्टिनोमाइसिनेक्ट; एक्टिनोस्पेक्टिन, टेट्राहाइड्रेट, सल्फेट; स्पेक्टिनोमाइसिन सल्फेट; स्पेक्टिनोमाइसिन, ट्राफाइहाइड्रेट; C14H24N2O7.H2SO4.4 (H2O) 486.49000 २२ .1 .१8००० -१.२ 3 00०० सेतो क्रिस्टल 3603.१ºC मा 6060० एमएमएचजी
केल; क्याराफाट; अलकार; सिटजेल; सुगास्ट; सुकोका; भेन्टेर; अल्सरबन; सुक्रेट; अर्बल; C12H30Al8O51S8.8 (H3AlO3) २०8888.84000००० 1435.37000 १3535.3..370० सेतो अनाकार पाउडर। २-ººC
AFLODAC; Imbaral; साल्डाक; SULREUMA; Sudac; (Z) -2- (3- (4- (methylsulpinyl) benzylidene)) -6-फ्लोरो-२- मिथाइल -3 एच-इन्डेन-1-yl) एसिटिक एसिड; एकलिन; ReuMyl ; सुलिनओएल; मोबिलिन; क्लीनोरिल, अफ्लोडाक, सुल्लुमा; सुलिंडाक; एमके -२ 23१; (जेड) -२- (--फ्लोरो-२- मिथाइल-१- (- (मेथिलसल्फिनल)) बेन्जाइलिडेन) -१ एच-इन्डेन---यिल ) एसिटिक एसिड; (जेड) -5-फ्लोरो-२- मिथाइल-१- [पी- (मेथिलसल्फिनल) बेंजाइलिडेन] इन्डेने---एसिटिक एसिड; C20H17FO3S 356.41100 .5 73.88०० 5.23120 पहेंलो ठोस। १.3838 g / सेमी। 1 58१.ºº सी मा 760० एमएमएचजी १2२-१ººC 305.6ºC १.672२ कडा बन्द बन्द गर्नुहोस्। NK8226000 2930909090 R22 Xn
तामोक्सिफेन साइट्रेट नुन; तामोक्सिफेन साइट्रेट; C26H29NO.C6H8O7 3 563.383838०० १44.000००० 74.747760० MFCD00058321 सेतो सेतो सेतो पाउडर 665.9ºC मा 760 mmHg 140-144-1C 6 356.ººC   २-ººC KH2387000 S45-S53 2922199090 R22; R45 T
२ ई, E इ, E ई, E ई) -3,7-डाइमेथिल---(२,6,6-ट्रामेथाइलसाइक्लोहेक्स-१-एन-१-यिल) नाना-२,4,6,8-टेट्रानोइक एसिड; रेटिन-ए ; एट्रा; १--सीस-रेटिनोइक एसिड; अक्नोटेन; सबै-ट्रान्स-7,7-डाइमिथाइल-- (२,6,6-ट्राइमेथाइल-१-साइक्लोहेक्सेन-१-यिल) -२,4,6,8- नानाट्रेटेनोइक एसिड; ट्रेटीनोइन; [H एच] -रिटिनोइक एसिड; १--ट्रान्स-रेटिनोइक एसिड; एट्रेजेन; एफेडेर्म; (all-e); all-trans-retinoic एसिड; भिटामिन ए एसिड; अबरेल; eudyna; retinoic एसिड; all-trans tretinoin; all-trans-भिटामिन ए एसिड; tretinm; सबै ट्रांस retinoic एसिड; C20H28O2 300.43500 .3 37..3०००० 60.60०२60० MFCD00001551 पहेंलो-सुन्तला पाउडर १.०११ g / सेमी। 2 46२.ººC मा 6060० एमएमएचजी 179-184ºC 350.6ºC S36 / 37-S45 2916209090 R22; R38; R63 Xn
CAS NO। उत्पाद नाम एलियास आणविक फार्मूला आणविक वजन PSA LogP MDL नम्बर उपस्थिति र शारीरिक स्थिति घनत्व उमाल्ने बिन्दु पग्लिने बिन्दु फ्ल्याश पोइन्ट अपवर्तनी सूचकांक भण्डारण अवस्था RTECS सुरक्षा बयान HS कोड जोखिम वक्तव्य जोखिम कोडहरू
26159-34-2 नेप्रोक्सेन सोडियम सोडियम (S) -2- (6-methoxynaphthalen-2-yl) प्रोपेनोनेट; एनाप्रक्स, नेपरेलन; (एस)-नेप्रोक्सेन सोडियम नुन; नेप्रोक्सेन सोडियम; C14H13NaO3 २2२.२4100०० .3 .3 ..36०० १.70०१80० सेतो पाउडर 3०3.º डिग्री सेल्सियस 760० एमएमएचजी मा 250-251ºC १44.ºº से QJ1047000 2918990090 R22 Xn
96829-58-2 ओर्लिस्ट्याट [(२ एस) -१ - [(२ एस, S एस) -3-हेक्साइल---ऑक्सुक्सेटन-२-यिल] ट्राइडकान-२-यिल] (२ एस) -२-फोर्मामिडो-me-मेथिलपेंटोनेट; (एस) - ((( S) -1 - ((2S, 3S) -3-Hexyl-4-oxooxetan-2-yl) tridecan-2-yl) २-formamido-4-methylpentanoate; tetrahydrolipstatin; Alli; Orlipastat; Orlipastatum; Xenical; THLP; C29H53NO5 495.73500 .7१.00०००० 90.90०870० सेतो क्रिस्टलीय पाउडर ०.9 g76 g / सेमी 615.9ºC मा 760 mmHg <º०ºC 326.3ºC १.469 २-ººC OH3167600
103-90-2 प्यारासिटामोल पेनेक्स;--एसिटामिडोफेनोल; एसिटामिड, एन- (--हाइड्रोक्सिफेनिल) -; प्यारासिटामोल;''-हाइड्रोक्साइथेनिलाइड; NAPAP; एन- (Hy-हाइड्रोक्सिफेनिल) एसिटामिड; एक्सडोल; एसिटामिनोफेन; कोरम; जी १; डाइप; एन- (4; -हाइड्रोक्सिफेनिल) ईथेनामाइड; हेडेक्स; डिरोक्स; एपीएपी; फेभर; C8H9NO2 १1१.१6300०० .3 .3। .3०० १.4२6060० MFCD00002328 सेतो ठोस १, २ 3 g g / सेमी। १88-१72 ° C (lit।) AE4200000 S26; S36; S61; S37 / 39 29242930 R22; R36 / / 37 /; 38; R52 /; 53; R36 / 38; R40 Xn
१०7१13-3-66-8 पेरिन्डोप्रिल एर्बुमाइन एसेन; पेरिन्डोप्रिल टर्ट-बुटिलामाइन; प्रेस्टेरियम; पेरिन्डोप्रिल टी-बुटिलामाइन नुन; युनि -१ 64 ;X एक्स 6464ojोज; पेरिनोडप्रिल एर्बीमुने; बुटिलामनिपेरिन्डोप्रिल; पेरिनोडोप्रिल; पेरिन्डोप्रिल इर्बुमाइन; क्लेउजुम; पेरिन्डोरिल; C19H32N2O5.C4H11N 1 44१.60०००० १२१..9 000००० 7.7१3030 MFCD02313824 सेतो ठोस १.१15 g / सेमी। 7 537.ººC मा 6060०mmHg १२6-१२ººC २88.ºº से S26; S36 R36 / 37/38 Xi
पोटेशियम क्लावुलनेट एभिसल ब्लेन्ड १: १
पोटेशियम क्लावुलनेट साइलोइड ब्लेन्ड १: १
147098-20-2 रोसुवास्टाटिन क्याल्शियम (R आर, S एस, E इ) -7- [- (--फ्लोरोफेनिल) -6- (१-मेथाइलिथिल) -२- [मिथाइल (मेथिलसल्फोनिल) अमीनो] -5-पाइरामिडीनिल] -3,5-डायहाइड्रोक्सी-- हेप्टेनोइक एसिड क्याल्शियम नुन; रोसुवास्टाटिन क्याल्शियम नुन; रोसुवास्टाटिन हेमिकलियम; रोस्तार; जेडडी 22 45२२ क्याल्शियम नुन; एस 22 45२२; फोर्टियस; क्रिस्टर; २ (C22H27FN3O6S) .Ca; C44H54CaF2N6O12S2 १००१.१4००० 4०4.२6००० 29.२ 5 60० सेतोदेखि अफ-व्हाइट क्रिस्टलीय ठोस  745.6ºC मा 760 mmHg १२२ºC 404.7ºC 2935009090
२55२--86-6- सेभोफ्लुरान सेवोनेस; सेवोफ्लुरन; सेवोफ्रेन; आरई 7 347; एमआर s एस;; १,१,१,3,3,3-हेक्साफ्लुरो-२- (फ्लोरोमेथोक्सी) प्रोपेन; फ्लोरोमेथिल १,१,१,,,;-हेक्साफ्लुइरोइसोप्रोपाइल ईथर; 7 347 एमएमजेबइब; फ्लोरोमेथाइल १,१,१,3,3,3-हेक्साफ्लुरो-२-प्रोपिल ईथर; अल्टेन; C4H3F7O २००.०5500०० .2 .२3००० २.4२20२० MFCD00153189 रंगहीन तेल १.50०5 º º.º सेन्टि 7 6060० एमएमएचजी -०-º०ºC 58ºC १.२66 फ्रिज KO0737000 २-3--36 / / 37 /। R36 / 37/38 Xi
90 90 ००२-63-- सिम्वास्टाटिन सिमर C25H38O5 8१8..56600०० .२.83000००० 85.858560० सेतो देखि अफ - सेतो क्रिस्टलीय पाउडर १.११ g / सेमी। 4 564.ºº सेन्टि at 6060० एमएमएचजी 139ºC १44.ººC 1.53 ०-ººC EK7798000 S26; S36 R36 / 37/38 Xi
654671-77-9 सीतागलिप्टिन फास्फेट मोनोहाइड्रेट सीतागलिप्टिन फास्फेट हाइड्रेट (जान); - - [(R आर) -3-अमीनो-१-ऑक्सो-- (२,4,4-ट्राइफ्लोरोफेनिल) बुटेल] -5,,,,,,-टेट्राहाइड्रो-- (ट्रिफ्लोरोमेथिल ) -१,२,4-ट्राइज़ोलो [,,3-ए] पायराजाइनफोस्फेटमोनोहाइड्रेट; ((आर) -3-एमिनो-१- [- (ट्रिफ्लोरोमेथिल) -5 एच, H एच, H एच, H एच [१,२,4] ट्राइजोलो [,,3-ए] पायराजिन---यिल] -4- (२,4,5-ट्राइफ्लुरोफेनिल) बुटान -१-एक फास्फेट मोनोहाइड्रेट; अनुसन्धानको लागि सीतागलिप्टिन फास्फेट; सीतागलिप्टिन फास्फेट हाइड्रेट; (२ आर) -4-ऑक्सो -4- [- (trifluoromethyl) -5,6-डायहाइड्रो [१,२,4] ट्रायजोलो [,,3-ए] पायराजीन-7 (H एच) -yl] -१- (२,4,5-ट्रिफ्लुरोफेनिल ) ब्यूटन-२- अमाइन डायहाइड्रोजेनफोस्फेट मोनोहाइड्रेट; सीताग्लिप्टिन फास्फेट (यूएसएन); जानुभिया (टीएन); सीतागलिप्टिन मोनोहाइड्रेट; C16H15F6N5O.H3PO4.H2O 3२3..3२00०० १33.84000००० १.6618080० सेतो वा लगभग सेता क्रिस्टलीय पाउडर 9२ º.ºº सी मा 760० एमएमएचजी 274.3ºC 2933990090
4040०-48--48- स्पेक्टिनोमाइसिन सल्फेट टेट्राहाइड्रेट स्पेक्टिनोमाइसिन सल्फेट; ट्रोबिसिन सल्फेट; स्पेक्टिनोमाइसिन सल्फेट टेट्राहाइड्रेट सीजीएमपी / एफडीए; स्पेक्टिनोमाइसिनेक्ट; एक्टिनोस्पेक्टिन, टेट्राहाइड्रेट, सल्फेट; स्पेक्टिनोमाइसिन सल्फेट; स्पेक्टिनोमाइसिन, ट्राफाइहाइड्रेट; C14H24N2O7.H2SO4.4 (H2O) 486.49000 २२ .1 .१8००० -१.२ 3 00०० सेतो क्रिस्टल 3603.१ºC मा 6060० एमएमएचजी
54182-58-0 Sucralfate केल; क्याराफाट; अलकार; सिटजेल; सुगास्ट; सुकोका; भेन्टेर; अल्सरबन; सुक्रेट; अर्बल; C12H30Al8O51S8.8 (H3AlO3) २०8888.84000००० 1435.37000 १3535.3..370० सेतो अनाकार पाउडर। २-ººC
38194-50-2 sulindac AFLODAC; Imbaral; साल्डाक; SULREUMA; Sudac; (Z) -2- (3- (4- (methylsulpinyl) benzylidene)) -6-फ्लोरो-२- मिथाइल -3 एच-इन्डेन-1-yl) एसिटिक एसिड; एकलिन; ReuMyl ; सुलिनओएल; मोबिलिन; क्लीनोरिल, अफ्लोडाक, सुल्लुमा; सुलिंडाक; एमके -२ 23१; (जेड) -२- (--फ्लोरो-२- मिथाइल-१- (- (मेथिलसल्फिनल)) बेन्जाइलिडेन) -१ एच-इन्डेन---यिल ) एसिटिक एसिड; (जेड) -5-फ्लोरो-२- मिथाइल-१- [पी- (मेथिलसल्फिनल) बेंजाइलिडेन] इन्डेने---एसिटिक एसिड; C20H17FO3S 356.41100 .5 73.88०० 5.23120 पहेंलो ठोस। १.3838 g / सेमी। 1 58१.ºº सी मा 760० एमएमएचजी १2२-१ººC 305.6ºC १.672२ कडा बन्द बन्द गर्नुहोस्। NK8226000 2930909090 R22 Xn
54965-24-1 tamoxifen citrate तामोक्सिफेन साइट्रेट नुन; तामोक्सिफेन साइट्रेट; C26H29NO.C6H8O7 3 563.383838०० १44.000००० 74.747760० MFCD00058321 सेतो सेतो सेतो पाउडर 665.9ºC मा 760 mmHg 140-144-1C 6 356.ººC   २-ººC KH2387000 S45-S53 2922199090 R22; R45 T
2०२-7979- Tretinoin २ ई, E इ, E ई, E ई) -3,7-डाइमेथिल---(२,6,6-ट्रामेथाइलसाइक्लोहेक्स-१-एन-१-यिल) नाना-२,4,6,8-टेट्रानोइक एसिड; रेटिन-ए ; एट्रा; १--सीस-रेटिनोइक एसिड; अक्नोटेन; सबै-ट्रान्स-7,7-डाइमिथाइल-- (२,6,6-ट्राइमेथाइल-१-साइक्लोहेक्सेन-१-यिल) -२,4,6,8- नानाट्रेटेनोइक एसिड; ट्रेटीनोइन; [H एच] -रिटिनोइक एसिड; १--ट्रान्स-रेटिनोइक एसिड; एट्रेजेन; एफेडेर्म; (all-e); all-trans-retinoic एसिड; भिटामिन ए एसिड; अबरेल; eudyna; retinoic एसिड; all-trans tretinoin; all-trans-भिटामिन ए एसिड; tretinm; सबै ट्रांस retinoic एसिड; C20H28O2 300.43500 .3 37..3०००० 60.60०२60० MFCD00001551 पहेंलो-सुन्तला पाउडर १.०११ g / सेमी। 2 46२.ººC मा 6060० एमएमएचजी 179-184ºC 350.6ºC S36 / 37-S45 2916209090 R22; R38; R63 Xn

  • अघिल्लो:
  • अर्को:

  • तपाईंको सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्